Reklamační řád

 

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Mgr. Šárka Houšková

Kozmice 145
256 01 Kozmice
Česká republika
IČ: 07098111

1) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen "Kupující") a provozovatelem internetového obchodu Sadre.cz (dále jen "Prodávající"). Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

2) ZJEVNÉ VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše Kupující se zaměstnancem dopravní společnosti protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku od dopravní společnosti převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně oznámit Prodávajícímu.

3) VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího (Mgr. Šárka Houšková, Kozmice 145, 256 01 Kozmice). Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být neporušeno, nepoškozeno, nepoužito. Musí být přiloženy všechny doklady, návody, záruční listy apod. a zboží musí být schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno včetně dopravného. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit na email Prodávajícího info@sadre.cz zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí Reklamačního řádu.

4) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže opak.

5) DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

Záruční doba začíná ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaného zboží je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

6) MÍSTO UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace zboží se uplatňuje vždy zasláním reklamovaného zboží na adresu Mgr. Šárka Houšková – Sadré, Kozmice 145, 256 01 Kozmice. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

7) ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a emailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od převzetí zboží Prodávajícím začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výrobek obsahuje sadu 6-ti talířů a jeden je považován za vadný, součástí reklamace musí být všechny talíře). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží a Kupující má nárok na výměnu zboží za stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

8) NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE, ZÁNIK NÁROKU NA REKLAMACI

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v dokumentaci ke zboží (mezi dokumentaci se počítá i upozornění na originálním obalu zboží), nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

9) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz.

10) KONTAKT PRO REKLAMACI

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:

Mgr. Šárka Houšková - Sadré, Kozmice 145, 256 01 Kozmice, email: info@sadre.cz, tel +420 607 846 187

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy_Sadré

Reklamační řád je platný od 1.5.2018